logo

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
im. Poznańskich Olimpijczyków
w Poznaniu

godło

Aktualności

NABÓR do LO 2024 – ważne terminy:

 • od 20 maja do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • wniosek o przyjęcie do szkoły – https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
 • wniosek – karta sportowca – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)
 • oświadczenie rodziców o uczęszczanie do szkoły – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)
 • zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)

W/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem kandydata, opiekuna prawnego oraz we wniosku – karcie sportowca muszą być pieczęcie i podpisy prezesa i trenera  klubu.

DOKUMENTY BĘDĄ PRZYJMOWANE 20.05. – 28.05. godz. 9:00 – 13:00

oraz

29.05. godz. 9:00 -15:00.

 • od 03 czerwca do 14 czerwca 2024 r. próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół  sportowych, szkół mistrzostwa sportowego.
 • II termin do 2 lipca 2024 r. dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej wcześniej.
 • Wyniki II terminu sprawności fizycznej do 2 lipca 2024 r.
 • punkty z testów sprawności fizycznej – min. 100   max. 200 punktów (160 z próby sprawności fizycznej + 40 za osiągnięcia sportowe)*
 • do 18 czerwca 2024 r. sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej
 • od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (mogą być już oryginały dla tych kandydatów, którzy na pewno zostaną przyjęci) oraz możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół składając nowy wniosek.
 • 11 lipca 2024 r. o godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy będą wywieszone w budynku szkoły).
 • od 11 lipca do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum;
 • 2 fotografie podpisane 
 • karta zdrowia ucznia
 • 18 lipca 2024 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     Oferta klas na rok szkolny 2024/2025

Symbol oddziałuPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcyPrzedmiot punktowany
1A – piłka nożna
Poznańska 13
język angielski,
biologia, geografia, matematyka, j. polski, historia (do wyboru)
język angielski
(I język),
język niemiecki
( kontynuacja)
język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 B – piłka nożna
Poznańska 13
język angielski, biologia, geografia, matematyka, j. polski, historia
(do wyboru)
język angielski
(I język),
język niemiecki (kontynuacja),
język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 C – kajakarstwojęzyk angielski, biologia, geografia, matematyka, j. polski, historia
(do wyboru)
język angielski
(I język),
język niemiecki (kontynuacja),
język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 H – hokej na trawie, siatkówka dziewczątjęzyk angielski,
biologia, geografia, matematyka, j. polski, historia
(do wyboru)
język angielski
(I język),
język niemiecki (kontynuacja)
język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 K – koszykówkajęzyk angielski, biologia, geografia, matematyka, j. polski, historia
(do wyboru)
język angielski
(I język),
język niemiecki (kontynuacja)
język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 P – pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, wioślarstwojęzyk angielski, biologia, geografia, matematyka, j. polski, historia
(do wyboru)
język angielski
(I język),
język niemiecki (kontynuacja)
język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1S – sportowa
(sporty walki, piłka nożna dziewcząt „Warta Poznań”, piłka nożna „Przemysław”)
język angielski, biologia, geografia, matematyka, j. polski, historia
(do wyboru)
język angielski
(I język),
język niemiecki (kontynuacja)
język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny

UWAGA!!!

Tylko cały komplet dokumentów poprawnie wypełnionych będzie przyjmowany w szkole.

Niezłożenie w odpowiednim terminie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w LOMS.

* Przeliczanie punktów za szczególne osiągnięcia sportowe:

1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 8 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 6 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 4 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 2 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach sportowych, o których mowa w punkcie 1, wymienione na karcie sportowca i poświadczone podpisem trenera i prezesa klubu, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 40 punktów.

Skip to content