logo

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
im. Poznańskich Olimpijczyków
w Poznaniu

godło

Dostępność

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Chade.
 • E-mail: zsms@zsms.poznan.pl
 • Telefon: 61 663 98 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
 • Adres: os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
 • E-mail: sekretariat@loms.poznan.pl
 • Telefon: 61 663 98 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem znajduje się stopień z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy, jednak wewnątrz nie znajdują się rozwiązania architektoniczne, umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do wyższych pięter. Do budynku można wejść z psem asystującym. W placówce nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niesłyszących i niewidomych.

Skip to content