Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
im. Poznańskich Olimpijczyków
w Poznaniu

Informacje

Rekrutacja

Aktualności

NABÓR do LO 2022 – ważne terminy:

 • od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • wniosek o przyjęcie do szkoły – www.nabor.pcss.pl/poznan/
 • wniosek – karta sportowca – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)
 • oświadczenie rodziców o uczęszczanie do szkoły – www.loms.poznan.pl (zakładka rekrutacja/dokumenty)
 • zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)

W/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem kandydata, opiekuna prawnego oraz we wniosku – karcie sportowca muszą być pieczęcie i podpisy prezesa i trenera  klubu.

DOKUMENTY BĘDĄ PRZYJMOWANE 16.05. – 30.05. godz. 9:00 – 13:00 i 31.05. godz. 9:00 -15:00.

 • od 01 czerwca do 14 czerwca 2022r. próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół  sportowych, szkół mistrzostwa sportowego.
 • II termin do 7 lipca 2022r. dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej wcześniej.
 • Wyniki II terminu sprawności fizycznej do 8 lipca 2022r
 • wynik testów sprawności fizycznej – przyznajemy min. 30   max. 50 punktów.
 • do 20 czerwca 2022r. sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej
 • od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (mogą być już oryginały dla tych kandydatów, którzy na pewno zostaną przyjęci) oraz możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół składając nowy wniosek.
 • 20 lipca 2022r. o godz. 10:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy będą wywieszone w budynku szkoły).
 • od 20 lipca do 1 sierpnia 2022r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum;
 • 2 fotografie podpisane 
 • karta zdrowia ucznia
 • 2 sierpnia 2022r. do godz. 13:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     Oferta klas na rok szkolny 2022/2023

Symbol oddziałuPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcyPrzedmiot punktowany
1 B – piłka nożna Poznańska 13język angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 C – Kajakijęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 H – pływanie, wioślarstwo, hokej na trawiejęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 K – koszykówka, siatkówka, inne sportyjęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 P – pływanie, wioślarstwo, hokej na trawiejęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
1 W – piłka nożna Wartajęzyk angielski, biologia-geografia-matematyka (do wyboru)język angielski (I język), język niemiecki (kontynuacja) język hiszpański (kontynuacja)język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny

UWAGA!!!

Tylko cały komplet dokumentów poprawnie wypełnionych będzie przyjmowany w szkole.

Niezłożenie w odpowiednim terminie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w LOMS.

W szkole testy sprawności fizycznej odbędą się 7, 8, 13 czerwca w godz. 16:00-18:00;  

II termin 4 lipca w godz. 10:00-12:00

Skip to content